Friday, 27 February 2015

Soar Theatre - Merthyr Tydfil

Please click on the links to see what is going on at Soar.

Working with schools a play has been created and performed through the medium of Welsh by Merthyr Tydfil children.


Glwysynni - info in English

Glwysynni Poster

Gwlysinni - info in Welsh

Wednesday, 25 February 2015

CHILDREN IN WALES TRAINING


Working Positively with Autistic Children in the Early Years 


Working Positively with Autistic Children in the Early Years
24 March 2015, Cardiff - Online Booking Form
24 April 2015, Old Colwyn - Online Booking Form

A one-day course

This course offers participants a broader understanding of how autism can impact on early development, play and social interaction. This deeper understanding can underpin positive and progressive relationships with autistic children. Strategies for promoting engagement, play and language development are explored, along with positive responses to behaviours found in autism that can challenge professionals and families. This course is for all those working with autistic children and their families who wish to deepen their understanding and enlarge their skills base with this cohort of children.

The course will cover: 
 • Current views on the nature and features of Autism
 • Evidence-based approaches in play, social development, family well-being and behaviour
 • Strategies to support communication and shared attention

About the Trainer 
Gabrielle Eisele is a BAPT qualified Play Therapist and has been working with children and young people across the UK for over 30 years. Gabrielle has worked with children and young people in such diverse roles as specialist advocate for disabled children and young people, special needs development worker, Adviser for the Family Fund Trust, Portage worker, secondary school teacher, college and university lecturer, and child worker for Women's Aid, as well as providing training in all areas of child welfare and development, disability awareness and Autism across Wales.

Gabrielle's academic background is in psychology, with a BSc (Hons), MSc in Psychology, Advanced Diploma in Positive Behaviour Support, MA in Developmental and Therapeutic Play and an MSc in Play Therapy. Gabrielle works in private therapy practice and is the director and founder of The Windfall Centre in mid-Wales. Gabrielle is also the parent of an autistic child.
  
COST:
Members £115
Non-members £135

This course is also offered as in-house training, please contact hannah.sharp@childreninwales.org.uk for more information.
 


If you are interested in future Children in Wales courses, please visit our website or join our mailing list.

 **Remember that you can attend at a cheaper rate if your organisation is a member of Children in Wales. Join here**


You may be interested in our upcoming training courses...
March 2015
April 2015

Gweithio'n Gadarnhaol gyda Phlant Awtistig yn y Blynyddoedd Cynnar 

 translation
Gweithio'n Gadarnhaol gyda Phlant Awtistig yn y Blynyddoedd Cynnar
24 Mawrth 2015, Caerdydd - Ffurflen Archebu Ar-lein
24 Ebrill 2015, Hen Golwyn - Ffurflen Archebu Ar-lein

Mae'r cwrs ar gyfer rheolwyr ac ymarferwyr sydd am ddangos bod ei ymyrraeth wedi gwneud gwahaniaeth i'r bobl a gefnogir ganddynt. Mae cyllidebau dan bwysau a rhaid i bob sefydliad ystyried darbodusrwydd ac effeithlonrwydd, ond mae'n bwysig cadw golwg ar effeithiolrwydd gwasanaethau. Bydd y cwrs yn edrych ar bwysigrwydd mesur canlyniadau meddal y mae eich ymyrraeth wedi eu cyflawni i'r bobl yr ydych yn gweithio gyda nhw. Bydd cyfranogwyr yn archwilio ystod eang o offer creadigol y gellir eu defnyddio gyda phob grwp o blant i bobl ifanc.

Bydd y cwrs yn cynnwys:
 • Y farn bresennol ar natur a nodweddion Awtistiaeth
 • Ymagweddau seiliedig ar dystiolaeth at chwarae, datblygiad cymdeithasol, lles teulu ac ymddygiad
 • Strategaethau i gefnogi cyfathrebu a rhannu sylw 
Ynghylch yr Hyfforddwr 
Therapydd Chwarae sydd â chymhwyster BAPT yw Gabrielle Eisele, ac mae hi wedi bod yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar draws y Deyrnas Unedig ers dros 30 mlynedd. Mae Gabrielle wedi gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn rolau mor amrywiol ag eiriolwr arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc anabl,  gweithiwr datblygu anghenion arbennig, Ymgynghorydd i Ymddiriedolaeth Cronfa'r Teulu, gweithiwr Portage, athrawes ysgol uwchradd, darlithydd coleg a phrifysgol, a gweithiwr plant i Cymorth i Fenywod, yn ogystal â darparu hyfforddiant ym mhob maes sy'n ymwneud â lles a datblygiad plant, ymwybyddiaeth o anabledd ac Awtistiaeth ledled Cymru.

Ym maes seicoleg y mae cefndir academaidd Gabrielle, gyda BSc (Anrh), MSc mewn Seicoleg, Diploma Uwch mewn Cynnal Ymddygiad Cadarnhaol, MA mewn Chwarae Datblygiadol a Therapiwtig, ac MSc mewn Therapi Chwarae. Mae Gabrielle yn ymarfer therapi yn breifat, a hi yw cyfarwyddwr a sylfaenydd Canolfan Windfall yng nghanolbarth Cymru. Mae Gabrielle hefyd yn rhiant i blentyn awtistig. 
  

COST: 
Aelodau £115
Heb fod yn aelod £135

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â hannah.sharp@childreninwales.org.uk.

Mae rhai o'n cyfranogwyr cwrs blaenorol wedi gwneud y sylwadau canlynol: Os oes gennych ddiddordeb yng nghyrsiau Plant yng Nghymru yn y dyfodol, ewch i'n gwefan neu ymunwch a'n rhestr bostio.

**Cofiwch y gallwch fynychu am gyfradd ratach os yw'ch corff chi'n aelod o Plant yng Nghymru. Ymunwch yma**


Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein cyrsiau hyfforddi sydd ar y gweill...
Mawrth 2015
Ebrill 2015


Tuesday, 24 February 2015

Well-being Event 2nd March at VAMT

Are you feeling anxious, stressed or feeling low about your life at the moment?

Are you struggling with the Welfare Reform, job loss, family issues or the loss of a loved one?


Click on the link to find out more

If you would like to attend or find out more about how you can be supported to improve your emotional well-being  please contact:

  Rhonda Braithwaite on 01685 383929. 

AWEN Exhibitions Social Enterprise

Now recruiting 2 part time posts in Creative & Strategic Coordination

AWEN exhibitions are offering a commission to coordinate and develop a mobile exhibitions system incorporating a gallery, projection and plinths. Each post is for 210 hours to be worked as required over a 6 month period.

Post 1:
The post of Operations Coordinator will assist the Board of Trustees in directing and managing the project.  This person will be responsible for all operations & logistics including: Accounting and cash flow, business planning, storage premises, development of policies and covering legal and insurance requirements. The post will also focus on sustainable development and fundraising.

Post 2:
The post of Creative and Technical Coordinator will focus on the creative vision for the organisation.  Work will include:  the design of logo and branding, stationery and print; production of website with social media; consultation workshops with the wider community to develop the resources; sourcing of equipment. You will also be expected to work with the team on business planning and funding applications.

Both commissions are for 210 hours to be worked flexibly over 6 months.  Each post will have a fee of £4,200. Applicants should be self-employed and responsible for their own NI and Inland Revenue contributions.

To express your interest please send a CV and covering letter stating why you are suitable for this project. This can be sent be email or post to the contact below: davesydic@gmail.com or to SYDIC, Old Caretakers House, Gwern Avenue, Senghenydd CF83 4HACF83 4HA

The deadline for application is 12 noon on Friday 6th March 2015 and we will be inviting those short-listed for a meeting during the week of 16th March for final selection. We hope for the work to begin by the end of March.  For any further information including job specification and key responsibilities please contact Dave Brunton on 029 20832712                                                                                     

Menter Gymdeithasol Arddangosfeydd AWEN 

 Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio am 2 swydd rhan amser o fewn Cydlynu Creadigol a Strategol

Mae arddangosfeydd AWEN yn cynnig comisiwn i gydlynu a datblygu system arddangosfeydd symudol sy'n cynnwys galeri, taflunydd a phlinthiau. Mae'r ddwy swydd ar gyfer 210 awr i'w gweithio yn ôl yr angen dros gyfnod o 6 mis.

Swydd 1:
Bydd y swydd Cydlynydd Gweithrediadau yn cynorthwyo Bwrdd yr Ymddiriedolwyr wrth gyfarwyddo a rheoli'r prosiect.  Bydd y person hwn yn gyfrifol ar gyfer gweithrediadau a logisteg gan gynnwys: Cyfrifeg a llif arian, cynllunio busnes, adeiladau storio, datblygu polisïau a chwmpasu gofynion cyfreithiol ac yswiriant. Bydd y swydd hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu cynaliadwy a chodi arian.

Swydd 2:
Bydd y swydd Cydlynydd Creadigol a Thechnegol yn canolbwyntio ar y weledigaeth greadigol ar gyfer y sefydliad.  Bydd y gwaith yn cynnwys: dylunio'r logo a brandio, deunydd ysgrifennu ac argraffu; cynhyrchu gwefan gyda chyfryngau cymdeithasol; gweithdai ymgynghori gyda'r gymuned ehangach er mwyn datblygu'r adnoddau; dod o hyd i gyfarpar. Bydd hefyd ddisgwyl i chi weithio gyda'r tîm ar gynlluniau busnes a cheisiadau ariannu.

Bydd y ddau gomisiwn am 210 awr ac i'w weithio'n hyblyg dros 6 mis.  Bydd y ddwy swydd gost o £4,200. Dylai ymgeiswyr fod yn hunangyflogedig ac yn gyfrifol am Yswiriant Cenedlaethol a chyfraniadau Cyllid y Wlad eu hunain. 

I fynegi diddordeb anfonwch CV a llythyr eglurhaol yn nodi pam fyddwch yn addas ar gyfer y prosiect hwn. Gallwch anfon hyn drwy e-bost neu drwy'r post i'r cyswllt isod: davesydic@gmail.com neu: SYDIC, Old Caretakers House, Gwern Avenue, Senghenydd CF83 4HACF83.


Y dyddiad cau ar gyfer y cais yw 12 canol dydd ar Ddydd Gwener 6ed Mawrth 2015 a byddwn yn gwahodd y rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfarfod yn ystod yr wythnos 16eg Mawrth ar gyfer y dewisiadau terfynol. Rydym yn gobeithio y gall y gwaith ddechrau erbyn diwedd mis Mawrth.  Am unrhyw wybodaeth bellach gan gynnwys manyleb swydd a chyfrifoldebau allweddol cysylltwch â Dave Brunton - 029 20832712                                                                                     

Friday, 20 February 2015

New training opportunities from Children in Wales

Look out for new training opportunities for those working with children and young people.


ZOOM TO YOU - FILM PROJECT


Ever thought about bringing the big screen to your community? 

Please click on the link to the new Zoom To You film project...

Films in the Community 

 

Wednesday, 18 February 2015

Fundraise for Merthyr Tydfil Global Village


Merthyr Tydfil Global Village is attempting to raise funds through Crowd-funding for our festival on SATURDAY May 15th.  We haven't tried this before, so with baited breath, we await the results. If we get 1000 people to pledge £2 we will have reached our target, so please spread the word!

Just cut and paste this link into your browser http://www.crowdfunder.co.uk/global-village-festival and pledge as little (minimum £2) or as much (limitless) as you like. Its relatively straightforward........

 

Tuesday, 17 February 2015

RHAGLEN PAWB A’I FARN / WELSH LANGUAGE QUESTION TIME

RHAGLEN PAWB A’I FARN - BBC CYMRU - CANOLFAN SOAR, MERTHYR TUDFUL - NOS IAU, 5ed MAWRTH
Bydd rhaglen Pawb a’i Farn BBC Cymru’n ymweld â Chanolfan Soar, Merthyr Tudful ar Nos Iau, 5ed Mawrth.
Y panelwyr sy’ wedi’u cadarnhau hyd yma yw’r Aelod Seneddol Nia Griffith ar ran y Blaid Lafur a Iestyn Davies o Ffederasiwn y Busnesau Bach.
Os hoffech ymuno â’r gynulleidfa bydd angen i chi gyrraedd y Ganolfan erbyn 6.30.  Bydd lluniaeth ysgafn wrth gyrraedd a byddwn yn
recordio’r rhaglen rhwng 8 a 9. 
Mae’n hanfodol cofrestru os hoffech ymuno â ni ar y noson a gellir gwneud hynny trwy’n ffonio ar 01352 754212 neu ebostio nia@momentwm.com gan nodi eich henw, cyfeiriad a rhif ffôn.


WELSH LANGUAGE ‘QUESTION TIME’ PROGRAMME - PAWB A’I FARN – BBC CYMRU – CANOLFAN SOAR, MERTHYR TUDFUL – THURSDAY, 5TH. MARCH
Pawb a’i Farn will be visiting Canolfan Soar, Merthyr Tydfil on Thursday, 5th March.
The panellists that have already confirmed are the Assembly Member Nia Griffith on behalf of the Labour Party and Iestyn Davies from the Federation of Small Businesses.
If you would like to join the audience you will need to arrive at Canolfan Soar by 6.30.  Light refreshments will be available on your arrival before recording the programme between 8 and 9.
It is essential that you register if you would like to join us on the night and you can do this by phoning 01352 754212 or e-mailing  nia@momentwm.com noting your name, address and phone number.

Friday, 13 February 2015

Latest News from Cwm Taf Community Health Council

Cwm Taf Community Health Council: Your Health, Your Voice – February:

News continues to be dominated by pressures on the NHS nationally and locally. You will have seen stories about high demands on medical and nursing staff.

Our members have been out inspecting local hospital wards with these pressures very much in mind. We have developed a more intensive approach to inspections – going on to wards morning, afternoon and evening. It is clear from what we have seen and heard that Cwm Taf University Health Board (UHB) patients are telling us how hard working and caring staff are. As a CHC we are pleased this confirms what we have always found.

 At the same time one of the concerns we are aware of is staffing levels. There is new legislation on minimum nurse staffing levels due to go through in Wales this year. We are already discussing this issue with the UHB and we want to hear your experiences.

 Contact us at: Tel 01443 405830

Email: Enquiries.CwmTafCHC@waleschc.org.uk

Web: www.communityhealthcouncils.org.uk/cwmtaf

 Patients are often admitted to hospital because they haven’t taken what has been prescribed. Many people don’t understand what their medicines are for and the importance of taking the right thing at the right time. Sometimes they don’t like the taste, they are hard to swallow, they cause side effects, they are forgotten ………..

“Your Medicines, Your Health” (YMYH) is a UHB campaign about the importance of using and storing medicines. If you haven’t yet cleared out your medicines cupboard now is the time: bring all out of date, unneeded medicines to your local pharmacy for disposal. If you need advice on what to take ask your GP or pharmacist and try not to stockpile. An overstocked medicines cabinet is a dangerous one with increased risks of taking the wrong person`s medicines, the wrong dose or the wrong type for the wrong reason.
So remember the message to “Take them if you can,Tell us if you can’t “

For more information on YMYH please e-mail YMYH@wales.nhs.uk  or ring Martin Davies / Alison Warner at Ysbyty Cwm Rhondda on 01443  443443 ext 2808

Thursday, 12 February 2015

March Training Dates from VAMT

Three March training dates for your diary:

4 March  Governing your Organisation.  However large or small your organisation is, good governance is key.  This full day session is suitable for new or experienced trustees who wish to review their governance.

10 March Basic Accounting.  Aimed at those with no accounting background, this full day session will equip you with a basic level of skills to do your day to day accounts.

24 March  Chairing Meetings.   Hints, tips and some bits of theory to help you chair better meetings - whether you're an experienced chairperson or just get asked to chair  staff or volunteer meetings once in a blue moon. - half day


Course costs are just £20 for a full day, £10 for a half day.  Email training@vamt.net to book or to find out more.

Wednesday, 11 February 2015

Elite Paper Solutions

Elite Supported Employment have a new Social Enterprise based in Merthyr Tydfil.  Elite Paper Solutions offers document storage and confidential shredding.  For further information on their services please click the link below. 

Elite Paper Solutions


Environmentally friendly and offering supported employment opportunities to local people.

Monday, 9 February 2015

Funding Opportunities

The Volunteering in Wales Fund 2015-2016

The Volunteering in Wales Fund is pleased to announce the launch of the 2015-2016 volunteering grants.

The aim of the Volunteering in Wales Fund (VWF) is to;
 • Support formal volunteering (as per the definition in appendix 1) projects that aim to recruit, support, train and place NEW volunteers 
 • Encourage good practice in volunteering; and
 • Support the development of volunteering in under-developed areas such as underrepresented groups, areas with less opportunities or types of volunteering opportunities
NB: Underrepresented groups can be the volunteers and/or beneficiaries of the project.

You can get more information and download the application forms and guidance at http://www.wcva.org.uk/funding/wcva-funding/volunteering-in-wales

The deadline for applications is 5pm Friday 13th March 2015.

Newsflash – The GwirVol grants have also launched, for more information about the grants visit http://www.gwirvol.org/en/organisations/funding/

Y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru 2015-2016

Mae’n bleser gan y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru gyhoeddi lansio grantiau gwirfoddoli ymhlith yr ifanc 2015-2016.

Nod y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru yw;
 • Cefnogi prosiectau gwirfoddoli (yn unol â’r diffiniad yn atodiad 1) ffurfiol sy’n anelu at recriwtio, cefnogi, hyfforddi a lleoli gwirfoddolwyr NEWYDD;
 • Hybu arferion da wrth wirfoddoli; a
 • Chefnogi datblygiad gwirfoddoli mewn meysydd sydd heb eu datblygu’n llawn megis grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, ardaloedd sydd â llai o gyfleoedd neu fathau o gyfleoedd gwirfoddoli
DS: Gall grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol fod y gwirfoddolwyr a/neu fuddiolwyr y prosiect.

Am ragor o wybodaeth ac i lwytho’r ffurflenni cais a’r canllawiau i lawr ewch i http://www.wcva.org.uk/funding/wcva-funding/volunteering-in-wales?seq.lang=cy-GB

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am grant yw 5pm ddydd Gwener 13 Mawrth 2015.

Newyddion – Mae grantiau GwirVol hefyd wedi cael eu lansio, i gael mwy o wybodaeth am y grantiau hyn ewch i http://www.gwirvol.org/cy/mudiad/cyllid/