Monday, 9 February 2015

Funding Opportunities

The Volunteering in Wales Fund 2015-2016

The Volunteering in Wales Fund is pleased to announce the launch of the 2015-2016 volunteering grants.

The aim of the Volunteering in Wales Fund (VWF) is to;
  • Support formal volunteering (as per the definition in appendix 1) projects that aim to recruit, support, train and place NEW volunteers 
  • Encourage good practice in volunteering; and
  • Support the development of volunteering in under-developed areas such as underrepresented groups, areas with less opportunities or types of volunteering opportunities
NB: Underrepresented groups can be the volunteers and/or beneficiaries of the project.

You can get more information and download the application forms and guidance at http://www.wcva.org.uk/funding/wcva-funding/volunteering-in-wales

The deadline for applications is 5pm Friday 13th March 2015.

Newsflash – The GwirVol grants have also launched, for more information about the grants visit http://www.gwirvol.org/en/organisations/funding/

Y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru 2015-2016

Mae’n bleser gan y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru gyhoeddi lansio grantiau gwirfoddoli ymhlith yr ifanc 2015-2016.

Nod y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru yw;
  • Cefnogi prosiectau gwirfoddoli (yn unol â’r diffiniad yn atodiad 1) ffurfiol sy’n anelu at recriwtio, cefnogi, hyfforddi a lleoli gwirfoddolwyr NEWYDD;
  • Hybu arferion da wrth wirfoddoli; a
  • Chefnogi datblygiad gwirfoddoli mewn meysydd sydd heb eu datblygu’n llawn megis grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, ardaloedd sydd â llai o gyfleoedd neu fathau o gyfleoedd gwirfoddoli
DS: Gall grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol fod y gwirfoddolwyr a/neu fuddiolwyr y prosiect.

Am ragor o wybodaeth ac i lwytho’r ffurflenni cais a’r canllawiau i lawr ewch i http://www.wcva.org.uk/funding/wcva-funding/volunteering-in-wales?seq.lang=cy-GB

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am grant yw 5pm ddydd Gwener 13 Mawrth 2015.

Newyddion – Mae grantiau GwirVol hefyd wedi cael eu lansio, i gael mwy o wybodaeth am y grantiau hyn ewch i http://www.gwirvol.org/cy/mudiad/cyllid/

No comments:

Post a Comment