Thursday, 17 May 2018

WCVA host Twitter Q and A Session on GDPR / CGGC yn cynnal sesiwn Holi ac Ateb ar Twitter

Twitter Holi ac Ateb ar GDPR

Daw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)  i rym ar 25 Mai 2018 a bydd yn effeithio ar yr holl fudiadau trydydd sector sy'n cadw ac yn prosesu data personol buddiolwyr, rhoddwyr ariannol, staff a gwirfoddolwyr.

Bydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn cynnal sesiwn Holi ac Ateb fyw ar Twitter i ateb eich cwestiynau a thrafod unrhyw drafferthion y mae mudiadau trydydd sector yn eu cael wrth baratoi at y GDPR.

Dilynwch y sgwrs a gofyn eich cwestiynau gan ddefnyddio #GDPRsk, yn fyw ar Twitter ddydd Mercher 23 Mai 2018, 12-1pm

Twitter Q&A on GDPR
The General Data Protection Regulation (GDPR) comes into force on 25 May 2018 and will affect all third sector organisations that store and process the personal data of beneficiaries, financial donors, staff and volunteers.

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) will be hosting a live Twitter Q&A to answer your questions and discuss any issues third sector organisations are experiencing preparing for GDPR.

Follow the conversation and ask your questions using #GDPRsk, live on Twitter on Wednesday 23 May 2018, 12-1pm

No comments:

Post a Comment