Monday, 26 January 2015

PQASSO for Wales event 25 February 2015 The Willows Centre, Troedyrhiw


Mae’n bleser gennyf anfon gwahoddiad atoch i’n digwyddiadau briffio i  gael gwybod mwy am PQASSO a chyfleoedd i gymryd rhan ym mhrosiect PQASSO i Gymru.
 
Byddwn yn cynnal yr un digwyddiad yn y bore (9:30am-12:00pm) ac eto yn y prynhawn (1:00pm-3:30pm) ym mhob lleoliad. Sylwch y bydd sesiwn y prynhawn ym mhob lleoliad yn cael ei chynnal yn Gymraeg.
 
Bydd lluniaeth ar gael ond sylwch na fydd cinio yn cael ei ddarparu. 
 
Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i lawrlwytho ffurlfen archebu.
 
Byddem yn ddiolchgar iawn os gallwch rhannu’r gwybodaeth hon gyda’ch rhwydweithiau neu cysylltiadau.
 
Gobeithiwn eich gweld yn un o’n digwyddiadau briffio.
 
Gyda diolch,
 
Heledd.
I am pleased to send you an invitation to our briefing events to find out more about PQASSO and opportunities to get involved in the PQASSO for Wales project.
 
We will hold the same event in the morning (9:30am-12:00pm) and again in the afternoon (1:00pm-3:30pm) at each venue. Please note that the afternoon event in each venue will be held in Welsh.
 
Refreshments will be available but please note that lunch will not be provided. 
 
Click here for more information and to download the booking form.
 
I would be very grateful if you could share this information with your networks or contacts.
 
We hope to see you at one of our briefing events.
 
With thanks,
 
Heledd
 

No comments:

Post a Comment